Integritets- och cockiepolicy

Integritets- och cookiepolicy för Keesing Media Group B.V.

I denna integritetspolicy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter när vi är personuppgiftsansvariga. För att undanröja missförstånd avser termen ”vi” i denna integritetspolicy alltid Keesing Sverige AB. Vi är ett dotterbolag inom koncernen Keesing Media Group B.V. (KMG), den största utgivaren av korsordstidningar i Europa. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument.

Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas i ditt fall, samt behandlingens syfte och rättsliga grund beror på vilken relation vi har.

1. Du besöker webbplatsen tankesport.se
Tankesport.se innehåller cookies. Personuppgiftsansvarig för dessa är KMG, vårt moderbolag. All information om dem finns i KMG:s uttalande om kakor, som följer efter detta dokument, samt i separat cookie declaration.


2. Du beställer våra produkter

Detta innebär att du beställer eller prenumererar på någon av våra publikationer, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en försäljningskampanj, eller är med i en tävling. I samtliga fall har du då ingått avtal mellan Keesing Sverige AB. Personuppgiftsbehandlingens rättsliga grund är således avtal. Personuppgifterna som behandlas är ditt namn, dina kontaktuppgifter, och faktureringsinformation. Om du inte vill uppge efterfrågade personuppgifter kan inget avtal ingås. Efter avslutad avtalsrelation kommer kontaktuppgifterna användas för kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden, se vidare under punkt fyra.

3. Du kontaktar oss
Då behandlas nödvändiga personuppgifter för att kunna besvara ställd fråga. Detta innebär namn och kontaktuppgifter, samt eventuella personuppgifter i själva frågan. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att besvara ställd fråga och att kunna återvända till korrespondensen. Efter att den ursprungliga frågan har besvarats kommer kontaktuppgifterna användas för vidare kommunikation, nyhetsbrev och erbjudanden, se vidare under punkt fyra.

4. Vi kontaktar dig personligen utanför avtalsrelation
Vi söker alltid flera kunder. Detta innebär vi föreslår dem som nyligen avslutat en prenumeration att teckna en ny och att nya kunder föreslås pröva våra produkter för första gången. Ett bra medel för att uppnå detta är olika typer av kommunikation, t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Härigenom uppnås flera syften, vi upprätthåller kontakten med kunder vi har haft, vi kan attrahera nya kunder och vi sprider kunskap om vårt stora utbud. Dina kontaktuppgifter har vi antingen sedan tidigare genom en avtalsrelation, eller så har vi fått uppgifterna via personlig rekommendation eller via öppen källa på nätet, d.v.s. adresstjänster eller sociala medier. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra och KMG:s produkter och tjänster. Vid varje kontakttillfälle kan du genom en enkel avbeställningsmekanism välja att avbeställa fortsatta kontakter från oss.

Profilering
Varken profilering eller annan form av automatiskt beslutsfattande förekommer.

Kategorier av mottagare av personuppgifterna
De personuppgifter vi erhållit kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden, andra bolag inom koncernen, samt samarbetspartners inom distribution, försäljning, reklam och marknadsföring. De som inte är personuppgiftsbiträden agerar inom ramen för sitt eget personuppgiftsansvar. Vi är den gemensamma kontaktpunkten och vi hänvisar vidare till rätt part, i de fall en fråga inte rör vårt
ansvarsområde. För samtliga gäller att de endast mottar uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina åligganden.

Lagringsperiod
Personuppgifter som behövs för att ingå och fullgöra avtal lagras så länge avtalsrelationen består och relevant bokföringslag kräver, vilket i dagsläget är sju år efter skickad faktura. Denna relationskategori beskrivs i punkt två. Personuppgifter som behövs för kommunikation enligt beskrivning i punkterna tre och fyra raderas om de inte har använts på 12 månader. Uppgifter som blivit, eller bedöms ha blivit, irrelevanta raderas så snart detta kommit till vår kännedom. För personuppgifter i punkten ett hänvisas till där angivna dokument.

Överföringar till tredje land
All vår personuppgiftsbehandlingar sker inom EU/EES.

Dina rättigheter
Oavsett vilken relationskategori som berörs har du alltid de rättigheter som anges i dataskyddsförordningens Art. 15 – 22. Du kan när du vill kontakta oss och begära att få veta vilka personuppgifter om dig vi har, att de raderas eller rättas, att behandlingen ska begränsas eller upphöra, eller att de personuppgifter vi har om dig överförs till annan aktör. Vi kommer göra det du begär under förutsättning att andra lagar och regler inte hindrar oss. Vi återkopplar inom 30 dagar på din begäran och redogör för vilka åtgärder vi vidtagit, eller om din begäran inte kan efterkommas, samt på vilka grunder vi har fattat vårt beslut. Skulle din fråga beröra annan personuppgiftsansvarigs ansvarsområde så meddelar vi dig det. Vi är den gemensamma kontaktpunkten.

Om eventuella ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy är ett dynamiskt dokument, vilket innebär att den ändras om våra arbetssätt ändras, om t.ex. behandlingar ändras, försvinner eller tillkommer. Skulle detta ske, så ersätter den nya policyn den gamla med omedelbar verkan, vilket innebär att alla hänvisningar till vår integritetspolicy i så fall enbart avser den nya. Då det varken bedöms vara ett lagkrav eller annars meningsfullt, kommer ägare av redan registrerade personuppgifter inte att få någon särskild information om detta.

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet
Vi anser att alla våra personuppgiftsbehandlingar är helt enligt dataskyddsförordningens krav och att denna integritetspolicy visar det. Skulle du ha en annan uppfattning har du rätt att inge klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter till Datainspektionen.
Per e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Per brev: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm

Våra kontaktuppgifter
Keesing Sverige AB
(org. Nr 556803-6692
Erik Dahlbergsallén 15, 115 20 Stockholm.
e-post: info@keesing.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020

Uttalande om kakor från Keesing Media Group B.V. (KMG)

Webbplatser som tillhör KMG använder så kallade kakor. En kaka är en liten fil som skickas tillsammans med webbplatssidor och sparas på din dators hårddisk. Nedan ger vi en översikt över vilka kakor som används av KMG.

Funktionella kakor som gör webbplatsen mer användarvänlig

Funktionella kakor gör KMG:s webbplatser användarvänligare och ser till att webbplatserna fungerar ordentligt. Dessa kakor kan placeras på din hårddisk utan ditt tillstånd. Dessa kakor används för att förenkla navigation och inloggning på webbplatser och mobilappar som tillhör KMG eller för att komma ihåg dina inställningar och/eller preferenser för användning av webbplatser och mobilappar som tillhör KMG. Exempel: om du har loggat in på en webbplats informeras vårt system via en kaka att du redan är inloggad nästa gång du besöker samma webbplats. Du behöver därför inte logga in på nytt.

Analytiska kakor som KMG använder för att mäta användning av webbplatser

KMG använder kakor för statistiska ändamål, d.v.s. för att analysera användning av KMG:s webbplatser. Exempel: man kan räkna hur många besökare har besökt en viss webbsida så att KMG vet vilka (delar av) deras webbplatser som är mest populära.

Google Analytics

Google Analytics används på våra webbplatser för att samla anonymiserade uppgifter om sammanlagd webbplatsanvändning. På detta sätt kan KMG se hur besökare använder våra webbplatser. Vi använder denna information för att anpassa våra webbplatser på ett lämpligt sätt. Vi använder även informationen för att optimera webbplatsernas funktion. Klicka här

[länk till Googles integritetspolicy] om du vill ha mer information om Googles integritetspolicy, och klicka här [länk till Google Analytics integritetspolicy] för specifik information om Google Analytics.

Kakor från sociala medier

Innehållet på våra webbplatser kan delas via sociala medier med hjälp av olika knappar. För att dessa knappar ska fungera används kakor från sociala medier som känner igen dig när du vill dela en artikel eller video. Kakor från sociala medier placeras endast på våra webbplatser när man klickar på knapparna.

Dessa kakor gör det därför möjligt för inloggade användare från utvalda sociala medier att dela visst innehåll på våra webbplatser direkt.

KMG hänvisar till uttalanden på de sociala mediernas egna webbplatser (se länkarna nedan) för information om kakor som sociala medier placerar och eventuella data som de samlar in. Var medveten om att dessa uttalanden kan uppdateras regelbundet. KMG har inget inflytande på detta.

Facebook

Twitter

Spårningskakor för innehåll och erbjudanden på våra webbplatser

KMG använder spårningskakor för att göra innehållet på våra webbplatser mer personligt och relevant för dig. Med hjälp av dessa kakor kan annonsörer på våra webbplatser (och mobilappar) som du besöker få en bättre uppfattning om dina behov och intressen, förhindra att du ser en annons för ofta och registrera hur ofta en viss annons visas. Exempel: innan en video visas kanske du ser en annons. Annonserna som redan har visats för dig spåras för att förhindra att du alltid ser samma annons.

Spårningskakor från annonsörer

Tredje parter presenterar annonser på våra webbplatser på uppdrag av KMG. De placerar därför även kakor på din dator. Dessa tredje parter placerar kakor på vårt uppdrag. Dessa tredje parter intar rollen som databehandlare enligt lagen om skydd av personuppgifter, och KMG (eller ett av företagen i koncernen) är dataansvarig.

Annonsörer och parter som är anställda av annonsörer, som köper in annonsplatser, kan placera kakor när de visar annonser på våra webbplatser. Det aktuella företagets policy gällande integritet och kakor gäller för användning av kakor från andra företag. Dessa parter får enligt kontrakt endast använda uppgifterna som de samlar in från kakor som har placerats på våra webbplatser och mobilappar i den utsträckning det krävs för den inköpta tjänsten. Med andra ord får annonsörer endast använda uppgifter för att räkna hur många gånger en annons visas, för att mäta om någon klickar på annonserna och om du som användare ser en annons och senare gör en beställning på annonsörens webbplats (vilket innebär att annonsören på grund av detta betalar en (extra) avgift till den part som lagt ut annonsen på annonsörens uppdrag).

Ta bort och vägra ta emot kakor

Du kan använda webbläsarinställningarna på din dator för att ta bort redan utplacerade kakor och för att vägra ta emot nya kakor. Metoden varierar beroende på vilken webbläsare du använder; se webbläsarens hjälpfunktion om du behöver hjälp. Dessutom kan du vägra att ta emot de flesta kakor som används av KMG:s webbplatser, både individuellt och kollektivt, via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Här kan du också ta reda på vilka kakor som är aktiva i din webbläsare.

Du kan fortfarande se reklam när du har tagit bort eller vägrat att ta emot kakor.

Se upp: om du tar bort eller vägrar att ta emot kakor kan du inte alltid använda alla funktioner på webbplatser och mobilappar. Dessutom påverkar borttagning eller vägran att ta emot kakor endast datorn och webbläsaren som du utför denna åtgärd på. Om du använder flera datorer och/eller webbläsare ska du upprepa åtgärden ovan så ofta det krävs.

Senast uppdaterad: 16 mars 2018